ارتباط با مسئولین ثبت‌نام

اداره آموزش
  • مسئول ستاد استقبال از دانشجویان ورودی جدید (آقای مزین): 04137745000  داخلی 1501
  • کارشناس آموزش (آقای فرزانه) 09018050676
  • کارشناس آموزش (آقای ملک‌پور) 04137745000   داخلی 1317
  • کارشناس تحصیلات‌تکمیلی (خانم قهرمانی)  شماره تماس: 04137745000 داخلی: 1311   
  • رئیس دفتر معاونت آموزشی و پژوهشی (آقای جباری): 04137745000 داخلی 1301 و شماره مستقیم 04137721066
امور دانشجویی
  • مدیر امور دانشجویی (آقای دکتر یکرنگ): داخلی 1510
  • پاسخگوی سئوالات مربوط به خوابگاه (خوابگاه خواهران: خانم ره‌انجام؛ خوابگاه برادران: آقای ابراهیم‌پور):  شماره تماس: 04137745000 داخلی 1517
  • مسئول امور تغذیه دانشجویان (آقای آذرمهر):  شماره تماس: 04137745000 داخلی 1511
امور فرهنگی و اجتماعی
  • مدیر امور فرهنگی و اجتماعی (آقای دکتر مدنی)  041377740289  
روابط عمومی
  • مسئول روابط عمومی (آقای فتحی زاده)  شماره تماس: 04137745000  داخلی 1120 و شماره همراه 09147799941